Algemene voorwaarden

Rietveld Wines B.V. te Nieuwegein. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 33254363 en onder BTW nummer: NL 8022.50.695.B01 

Hierna te noemen rietveldwines.com met adresgegevens:

Fort Jutphaas 3

3439 LX Nieuwegein

Tel: 030-6560696

Email: Kantoor@rietveldwines.com
Web: www.rietveldwines.com

Privacy garantie

Rietveldwines.com zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden. Indien u wenst dat Rietveldwines.com geen gebruik meer maakt van uw persoonsgegevens kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen aan Rietveldwines.com Naar wens zal Rietveldwines.com op dat moment uw persoonsgegevens uit haar bestand verwijderen.

Algemene verkoopvoorwaarden Rietveldwines.com

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rietveldwines.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.rietveldwines.com

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk overeengekomen zijn.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rietveldwines.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rietveldwines.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Rietveldwines.com heeft te allen tijden het recht om deze voorwaarden te wijzigen

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle prijzen en aanbiedingen van Rietveldwines.com zijn vrijblijvend. Rietveldwines.com behoudt zich altijd het recht voor om aanbiedingen in te trekken in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Rietveldwines.com. Rietveldwines.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de bestelling te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rietveldwines.com dit mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Rietveldwines.com heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Als u hierdoor wordt benadeeld, zullen wij u per email berichten. U heeft dan het recht om uw bestelling te annuleren.

2.4 Rietveldwines.com verstrekt géén alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

2.5 Rietveldwines.com streeft er altijd naar om bestellingen binnen 24-48 uur uit te leveren. Rietveldwines.com is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging dan wel vervroeging die optreedt bij de bezorging door een pakkettendienst of PostNL.

2.6 Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Rietveldwines.com behoudt zich het recht voor om producten te vervangen door kwalitatief gelijkwaardige producten indien een product voortijdig uitverkocht raakt.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten en inclusief assembleren/handeling en verpakkingsmateriaal.

3.2 Rietveldwines.com is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Voor particulieren: Een bestelling wordt pas in behandeling genomen wanneer de betaling bij de bank is geregistreerd. Hierdoor kan uitstel van de afleverdatum optreden.

3.4 Voor bedrijven: Een bestelling wordt direct in behandeling genomen en de BTW-factuur wordt vooraf verzonden. Betalingen dienen voor aflevering te zijn voldaan. Hierdoor treedt er in principe geen vertraging van de afleverdatum op mits alle gegevens juist en naar waarheid zijn ingevuld en de betaling door Rietveldwines.com is ontvangen.

3.5 Indien er door Rietveldwines.com een afwijkende betaalprocedure is opgesteld zal dit schriftelijk door beide partijen moeten zijn overeengekomen en zullen de betaalvoorwaarden in artikel 3.4 niet van toepassing zijn.

Artikel 4. Levering

4.1 Te vroege of te late levering geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de afleverdatum zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

4.2 Rietveldwines.com bezorgt alleen op afleveradressen in Nederland mits anders is overeengekomen. De feitelijke bezorging vindt plaats door een landelijke pakkettendienst of PostNL en PostNL Pakketservice, derhalve zijn de bezorgingvoorwaarden van de de ingezette bezorgingdienst en/of PostNL van toepassing.

4.3 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Rietveldwines.com totdat aan volledige betaling is voldaan.

4.4 Rietveldwines.com en haar medewerkers streven naar een levertermijn van 24-48 uur na ontvangst van uw bestelling. Wel zijn er uitzonderingen indien u als betalingswijze betalen per bankoverschrijving heeft gekozen. De goederen worden dan pas verzonden na een schriftelijk bewijs van de bank dat uw betaling is binnengekomen. Hierdoor kan er vertraging ontstaan in de aflevertermijn.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid 

5.1
 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Rietveldwines.com te retourneren, onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product in de originele verpakking wordt geretourneerd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Rietveldwines.com zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door u daarvoor betaalde bedrag minus de verpakking- en verzendkosten binnen 4 weken retourneren.

5.2 Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer het product nog niet door Rietveldwines.com is verzonden. Rietveldwines.com zal het door u daarvoor betaalde bedrag minus de administratiekosten (zijnde 3% van het aankoopbedrag) binnen 4 weken retourneren.

5.3 Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Rietveldwines.com te retourneren. Rietveldwines.com zal dan zo spoedig mogelijk zorg dragen voor vervanging.

5.4 Rietveldwines.com behoudt het recht om de retourzending te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan die van Rietveldwines.com zijn beschadigd.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Rietveldwines.com, dan wel tussen Rietveldwines.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Rietveldwines.com, is Rietveldwines.com niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rietveldwines.com

Artikel 7. Garantie & Retournering

7.1 Op de door Rietveldwines.com geleverde producten bestaat een garantie indien dit is aangegeven bij de omschrijving van het product of op de Rietveldwines.com website.

7.2 Retournering van de geleverde goederen kan uitsluitend plaatsvinden indien hiervoor geldende redenen voor zijn zoals breuk, bedorven artikelen of andere soortgelijke redenen. De artikelen kunnen onder rembours worden terug verzonden aan Rietveld Wines BV, Fort Jutphaas 3  3439 LX, Nieuwegein met de vermelding van uw ordernummer. Voorafgaande aan de goedkeuring van een retourname dient u contact op te nemen met 030-6560696 en zullen wij indien nodig bewijsmateriaal vragen alvorens u de artikelen retour kunt sturen. Bij retourname kunt u een keuze maken uit het ontvangen van een nieuw artikel of retournering van het orderbedrag van het betreffende artikel

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

8.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rietveldwines.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks dat Rietveld.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 Het intellectuele eigendomsrecht van de website van Rietveldwines.com, inclusief het ontwerp van de website, teksten en afbeeldingen, berust bij Rietveld Wines BV, Ravenswade 150 t, 3439 LD te Nieuwegein. Overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Rietveldwines.com is niet toegestaan.

Artikel 10. Bescherming persoonsgegevens

10.1 Door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer en om u toekomstig van aanbiedingen te voorzien geheel voor eigen gebruik van Rietveldwines.com

10.2 De aan Rietveldwines.com verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings zullen door Rietveldwines.com niet aan derden verkocht of verhuurd worden. Indien u uit ons (e-mail-)bestand verwijderd wenst te worden kunt u dit schriftelijk aangeven waarna uw adres per omgaande uit ons bestand verwijderd wordt.

10.3 Verwerking van deze gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen en/of opmerkingen verzoeken wij u contact op te nemen met tel: 030-6560696 of online via www.rietveldwines.com

Ben je 18 jaar of ouder en accepteer je cookies? Manage cookies